Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) е създадена през 1997 година в град Варна. Първоначалното наименование е Регионална Асоциация на Корабните Брокери и Агенти (РАКБА) – сдружение, учредено от 32 компании работещи в сферата на корабните брокерски и агентийски услуги в черноморските пристанища на България. С разрастването на асоциацията и присъединяването на фирми, извършващи дейността си във всички пристанища в страната асоциацията е преименувана на БАКБА през 2003 година.

Целите на асоциацията са защитата на икономическите и професионалните интереси на членовете си и на представляваните от тях корабособственици и принципали, както и развитието на дух на колегиалност, високо ниво на професионализъм и лоялна конкуренция в бизнеса.

БАКБА е юридическо лице с нестопанска цел с частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Органите на управление на асоциацията са: общо събрание на членовете и управителен съвет с тригодишен мандат. Всекидневните дела на асоциацията се извършват от Секретариата на БАКБА.

Българската асоциация на корабните брокери и агенти е пълноправен член на Федерацията на националните асоциации на корабните брокери и агенти (FONASBA), както и на Европейската асоциация на корабните брокери и агенти (ECASBA). В тази роля БАКБА участва дейно в обсъждането и приемането на множество документи, използвани във всекидневните дейности на корабните брокери и агенти. В същото време чрез FONASBA асоциацията взема дейно участие в обсъждането на стратегиите за развитие на морския бизнес в следващите години.

От своето създаване БАКБА е стабилен и надежден партньор на централните и местните власти, както и на пристанищните и митническите представители. Асоциацията е колективен член в много сдружения: Българска Морска Камара; Морски Клъстър България; Асоциация на Индустриалния Капитал в България; Национално Сдружение на Българските Спедитори, и др. , като по този начин защитава максимално интересите на своите членове и клиентите им.

Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) изработва Общи Условия за дейността на своите членове с цел да посочи основните принципи, които да са водещи в договорните взаимоотношения между членовете на асоциацията и техните клиенти. Предстои въвеждането и на Стандарта на Качество на FONASBA, който допълнително ще осигури спокойствие и ще вдъхне сигурност в клиентите на съответните агентийски компании.

Членове на БАКБА към този момент са 42 компании. Фирмите в асоциацията обработват повече от 60% от корабите в пристанищата в България. Членове на БАКБА са линейни агенти на големи международни контейнерни линии като Happag Lloyd, MSC, CMA-CGM, E.M.E.S., Yang Ming, Zim International Israel, K-Line, China Shipping, Evergreen и др. Фирмите брокери в асоциацията представляват част от най-големите индустриални компании в България от добивната, химическата и енергийната промишленост, както и някои от най-големите корабособственици в страната.

Българската асоциация на корабните брокери и агенти работи усилено за установяването на добри връзки с местни и международни асоциации, като по този начин защитава интересите не само на членовете на асоциацията и техните клиенти, но и на всички свързани с морската индустрия.