Годишно Отчетно-Изборно Общо Събрание на БАКБА

На 19.04.2016г от 14:00 в Дом на моряка, Варна ще се проведе годишното отчетно-изборно Общо Събрание на членовете на БАКБА.

 Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на УС през 2015-2016г.
  2. Отчет за финансовото състояние на БАКБА към 01.01.2016г. и освобождаване на Управителния Съвет от отговорност за извършените разходи
  3. Утвърждаване на новоприети пълноправни и асоциирани членове
  4. Обсъждане на структурата и размера на членския внос към БАКБА
  5. Промяна в Устава на БАКБА
  6. Промяна в Общите Правила на БАКБА
  7. Избиране на нов състав на Управителния Съвет и нов Председател на Управителния Съвет
  8. Приемане на бюджет на БАКБА за 2017г.
  9. Приемане на план за работа на БАКБА за 2016/2017г
  10. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на асоциацията и ще бъдат предоставени по електронен път.