Годишно Отчетно Общо Събрание на БАКБА

На 19.05.2017г. от 15:00 в хотел "Аква", гр. Варна ще се проведе годишното отчетно Общо Събрание на БАКБА.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Отчет за дейността на Управителния Съвет през 2016-17г;
  2. Отчет за финансовото състояние на БАКБА към 01.01.2017г. и освобождаване на Управителния Съвет от отговорност за извършените разходи;
  3. Предложение за промяна в Устава на БАКБА;
  4. Приемане на бюджет на БАКБА за 2018г;
  5. Приемане на план за работа на БАКБА за 2017-18г;
  6. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на асоциацията и ще бъдат предоставени по електронен път.