Покана Общо Събрание - БАКБА 2018

На 06.11.2018г. от 14:00 в "Дом на Моряка", гр. Варна ще се проведе годишното отчетно Общо Събрание на БАКБА.

 

На 06.11.2018г. от 14:00 в "Дом на Моряка", гр. Варна ще се проведе годишното отчетно Общо Събрание на БАКБА.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1.  Отчет за дейността на УС през 2017-18.
  2.  Отчет за финансовото състояние на Сдружение БАКБА към 01.01.2018 г. и освобождаване на Управителния съвет от отговорност за извършените разходи. Приемане на финансовият отчет на Сдружение с дейност в частна полза с наименование „Българска асоциация на корабните брокери и агенти“ за 2017 г.
  3. Закриване на длъжността Секретар на Сдружение БАКБА.

      4. Обсъждане и приемане на Проект за промяната на Устава на БАКБА.

        5. Утвърждаване на новоприети пълноправни и асоциирани членове.

        6. Приемане на бюджет на Сдружение БАКБА за 2018 г.

        7. Приемане на план за работа на Сдружение БАКБА за 2018/2019 г.

        8. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на асоциацията и ще бъдат предоставени по електронен път.