Проект на ДППИ във връзка с обработка на опасни корабни отпадъци

Проект на ДППИ във връзка с обработка на опасни корабни отпадъци

Вчера в Дома на моряка се проведе среща организирана от ДППИ, във връзка с изпълнение на Проект BG16М1ОР001-4.001-0005 - „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. На срещата, от името на БАКБА присъства Свилен Крайчев - секретар.

С проекта се цели подобряване на управлението на околната среда в областта на водния транспорт, създаване на условия за намаляване на замърсяванията, безопасност на пристанищната дейност, както и осигуряване на пристанищни приемни съоръжения и такива за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания.

Проектът се изпълнява от ДЗЗД „Порт консулт” по поръчка на ДППИ – София.

На срещата бе обяснено от страна на разработващите значението на този проект, който е в съответствие с мерките, които Европа предприема за опазване чистотата от опасни корабни отпадъци и екологическото равновесие на моретата в европейските пристанища, както и нуждата от технически съоръжения на самите пристанища/терминали, които да могат да обработват такива отпадъци.. Проектът е, да бъде направен мониторинг на съществуващото положение и да се дадат препоръки на институциите при последващо прилагане на директивата.

Тъй като е очевидно, че всяко действие на ДППИ във връзка с инвестиране в подобни съоръжения e свързано със значително финансиране, от името на БАКБА зададох въпрос, дали това ще бъде последвано от бъдещо увеличение на таксите? От името на ДППИ, г-н А.Александров – Зам.ген.директор отговори категорично отрицателно. Средствата ще бъдат осигурени от Европейския съюз. Освен това, при този вид разход ще бъде съблюдавано правилото за приходно покриване на разходите с нулева печалба. Проектът ще бъде още една стъпка към подобряване екологическата обстановка на черноморските ни пристанища.  

IMG 20190326 100649IMG 20190326 114149