Покана за Общо събрание на БАКБА 04.07.2019 г.

Дата на изпращане: 31.05.2019 г.

 

До членовете на БАКБА

Уважаеми колеги,

На основание чл. 12 от Устава на сдружението, по решение наУС се свиква годишно отчетно-изборно събрание на БАКБА, при приложения дневен ред.

Дата на провеждане: 04 юли 2019 г.

Час на провеждане: 14:00 ч.

Място на провеждане: Варна, х-л Аква, заседателна зала 2-ри етаж

В случай, че имате предложения.допълнения за дневния ред, молим да ни изпратите своевремено или можете да ги предложите по време на заседанието.

В случай, че представляващият фирмата е възпрепятстван да посети събранието, може да упълномощи свой представител, чрез пълномощно, което не е нужно да бъде заверено пред нотариус. Но съгласно устава, упълномощеният не може да бъде друг член на сдружението.

Очакваме ви.

Поздрави

Н.Христов

Председател УС

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

За Общо отчетно- изборно събрание на БАКБА

04.07.2019 г., от 14:00 ч., х-л Аква

1.       Приемане отчета за работата на УС за 2018;

Док. Председател УС

2.       Отчет за финансовото състояние за 2018 и освобождаване от отговорност;

Док. Представител на фирма Акаунт ООД

3.       Приемане План за работа на БАКБА за 2020 г.

Док. Председател УС

4.       Приемане Бюджет за 2020 година

Док. Председател УС

5.       Гласуване прекратяване членство на фирми членове на БАКБА 

Док. Председател УС

6.       Коригиране адреса на седалището на БАКБА и приемане на нови промени на Устава

Док. Председател УС

7.       Избор на нов Управителен съвет

 

8.       Избор на Контролен съвет

 

9.       Избор на нов Председател на УС

 

10.   Други