Мерки за подпомагане на морския бизнес в условията на COVID - 19

Във връзка с пандемията COVID – 19 и сериозните икономически трусове, които се очакват за морския транспорт, след консултации между нашите членове, от името на Българска морска камара предлагаме на Вашето внимание следните мерки, които биха подпомогнали на морската и речна индустрия, в този икономически тежък период:

 1. Създаване на финансов пакет, който целенасочено да подпомогне кредитирането с безлихвени кредити на фирми, които са засегнати от кризата в областта на:
  • Корабостроенето;
  • Кораборемонта;
  • Корабопритежатели;
  • Пристанищни оператори;
  • Корабни оператори и мениджъри;
  • Корабни спедитори и агентийски фирми;

 

 1. Осигуряване на подходящи мерки и условия за пребиваване на корабите за ремонт в кораборемонтните заводи и осигуряване на безпроблемното пребиваване на екипажи и суперинтенданти от страна на корабособствениците;

 

 1. Обявяване на моряците за „ключови работници“ и осигуряване на „зелени коридори“ за връщане и заминаване на сменните екипажи на корабите;

 

 1. Редуциране на пристанищните такси за кораби плаващи под европейски флаг, осигуряващи пълноценния стокообмен на товари, касаещ икономиката на Р.България;

 

 1. Осигуряване на реална подкрепа и рамка на българските търговски банки в прилагането на планове за подпомагане на корабособствениците при решаването на непосредствените финансови проблеми;

 

 1. Осигуряване на облекчен достъп до финансиране за морската индустрия в посока поддържане флота в добро експлоатационно състояние, инсталиране на системи за пречистване на баластните води (BWTS) и системи за пречистване на изгорелите газове (Scrubbers), съгласно влезли в сила изисквания на международни конвенции, както и за реализиране на стартирани вече инвестиционни проекти;

 

 1. Поемане на 60% от разходите за заплати и осигуровки на екипажите на корабите плаващи под български флаг и тези намиращи се на брега в изчакване на смяна;

 

 1. Отпадане на таксите в Български пристанища за корабите с краен собственик български физически и юридически лица;

 

 1. Разширяване обхвата на Постановление №55 от 30 март 2020 г., и включване на такива икономически дейности като Воден транспорт, чиито загуби отдавна прескочиха 20 на сто, сравнено със същия период на предходната календарна година, в подкрепа на всички засегнати от бранша дружества, в т.ч. корабни мениджъри и оператори.

 

 1. Ревизиране изискваният от държавните администрации документооборот, който да се намали значително, като същевременно се задължат всички администрации да приемат документите автоматизирано по електронен път или чрез подходящи софтуерни програми, които да са част от т.нар. „електронно правителство”, чрез които да се заместят всички процеси на хартия, като по този начин ще се избегне физическите контакти по време на процеса на работа.

 

 1. Да се създаде „зелен коридор” (облекчени и опростени гранични контроли, митнически и всякакви процедури) за кораби, които превозват жизнено важни за сегашната ситуация стоки и товари.