Свикване на Общо събрание на БАКБА

11.04.2022 г. До членовете на БАКБА Уважаеми колеги, По решение на УС, на 28.04.2022 година от 14:00 ч. в х-л Аква ще се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА по приложения Дневен ред.

Съответните документи по точките дневния ред ще Ви бъдат изпратени допълнително за запознаване. Тъй като събранието ще бъде изборно, моля да изпратите Ваши номинации за членове на Управителния съвет, Контролен съвет и председател на БАКБА. По време на събранието също ще могат да бъдат давани предложения. Поздрави Никола Христов Председател Д Н Е В Е Н Р Е Д За провеждане на годишно отчетно-изборно Общо събрание на 28.04.2022 год. от 14:00 ч. в х-л Аква 1. Приемане Отчет дейността на УС за 2021 г. Док. Председател на събранието 2. Приемане Отчет за финансовото състояние за 2021 г. и освобождаване от отговорност. Док. Председател на събранието 3. Приемане Бюджет на БАКБА за 2022 -23 г. Док. Председател на събранието 4. Приемане План за работа на БАКБА за 2022 – 23 г. Док. Председател на събранието 5. Приемане нови членове Док. Председател на събранието 6. Промени в Устава на БАКБА Док. Председател на събранието 7. Освобождаване на фирми като членове на БАКБА поради системно неплащане на членски внос. Док. Председател на събранието 8. Промени в структурата на събиране на членски внос от линейните агенти. Док. Председател на събранието 9. Избор на нов Управителен съвет. 10. Избор на нов Контролен съвет. 11. Избор на нов Председател на УС. 12. Други 11.04.2022 г. Варна Председател УС на БАКБА: …….......(п)............... Никола Христов