ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете на БАКБА

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,

По решение на УС от днес, 01.11.04.2022 година, бе решено да се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА на 20.11.2022 год. от 14:00 ч. в офиса на БАКБА (пл.Славейков 1, Варна) по приложения Дневен ред. 

Поздрави

Никола Христов Председател УС на БАКБА

Д Н Е В Е Н Р Е Д

За провеждане на годишно отчетно-изборно Общо събрание на 20.11.2022 год. от 14:00 ч. в офиса на БАКБА (пл.Славейков).

1. Приемане Отчет дейността на УС за 2021 г. Док. Председател

2. Приемане Отчет за финансовото състояние за 2021 г. и освобождаване от отговорност. Док. Председател на събранието

3. Приемане Бюджет на БАКБА за 2022 -23 г. Док. Председател на събранието

4. Приемане План за работа на БАКБА за 2022 – 23 г. Док. Председател на събранието

5. Приемане нови членове Док. Председател на събранието

6. Промени в Устава на БАКБА Док. Председател на събранието

7. Освобождаване на фирми като членове на БАКБА поради системно неплащане на членски внос. Док. Председател на събранието

8. Промени в структурата на събиране на членски внос от линейните агенти. Док. Председател на събранието

9. Избор на нов Управителен съвет.

10. Избор на нов Контролен съвет.

11. Избор на нов Председател на УС.

12. Други

01.11.2022 г. Варна

Председател УС на БАКБА:

…….......(п)............... Никола Христов