ПОКАНА ЗА ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БАКБА

ПОКАНА

ЗА

ГОДИШНО-ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ

Уважаеми членове на сдружението,

На свое заседание Управителният съвет на БАКБА, в съответствие с чл. 12, т.3 от Устава  свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 16.05.2024 год. от 14:00 ч. в хотел Аква, Варна при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.       Приемане Отчет дейността на УС за 2023 год.;

Док. Председател УС

2.       Приемане Отчет за финансовото състояние за 2023 год.;

Док. Председател КС

3.       Приемане План за работа на БАКБА за 2024 г.

Док. Председател УС

4.       Приемане Бюджет за 2024 година;

Док. Председател УС

5.       Вземане решение за прекратяване на членството на фирми, които дължат членски внос;

Док. Председател УС

6.       Приемане на нови членове;

Док. Председател УС

7.       Доклад – дискусия относно световните тенденции за начисляване на агентийската такса. Информация за политиката и начин на действие на DA- Desk дискутирана  по време на годишната асамблея на ФОНАСБА в Аман;

Док. Председател УС

8.       Доклад-дискусия относно лицензионните режими на агентийската дейност в страните в Европейския съюз, Информация за проведено заседание на ЕКАСБА в Мадейра;

Док. Председател УС

9.       Други

 

 

Молим да отбележите, че във връзка с формалните изисквания на закона е необходимо на Общото събрание Вашата фирма да бъде представлявана от упълномощеното за това лице съгласно актуалното удостоверение на фирмата или от негов представител, притежаващ  пълномощно за това, без нотариална заверка.

30.04.2024 г.

Варна

Председател УС на БАКБА:

Стефан Станойков